Blog

Trobada Gestió del temps

El divendres 28 d’octubre s’organitza una altre trobada gratuïta del projecte FemTalent per promocionar la igualtat i el talent femení a les organitzacions i l’empresa.

En aquesta ocasió es tracta d’aprendre “La gestió del temps com a estratègia empresarial d’èxit”. “Amb aquesta trobada pretenem difondre un nou model d organització del temps, dels espais, dels horaris de les persones treballadores, que permeti millorar la competitivitat empresarial i la qualitat devida quotidiana, així com, establir sinèrgies i enfortir la dinàmica de les empreses vinculades a la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya”.

Programa Usos del Temps

A la trobada es presentarà el projecte “Programa Usos del Temps” de l’Ajuntament de Terrassa, creat per donar valor polític a la quotidianitat de les persones i aplicar polítiques del temps a la ciutat que afavoreixin la cohesió social, la paritat i la igualtat d’oportunitats.

“Les polítiques del temps poden contribuir a fer de Terrassa una ciutat més inclusiva, que promogui usos del temps i de l’espai urbà més democràtics i reorganitzi un espai quotidià que faciliti relacions socials d’igualtat”.

Aquest Pla és fruit d’un procés participatiu amb entitats, institucions i associacions de la ciutat, així com dels treballadors, treballadores i càrrecs electes de la corporació municipal.Té quatre eixos:

EIX 1) Més disponibilitat de temps: l’harmonització de l’ordenació socioeconòmica i dels serveis de la ciutat per aconseguir una millor gestió dels temps individuals i col·lectius, i la potenciació d’una major flexibilització d’horaris i dels serveis, introduint l’ús de les noves tecnologies.

EIX 2) Espai Públic urbà i mobilitat: Un nou concepte del planejament urbà que tingui en compte una organització de l’espai en funció de la diversitat de les persones, els seus ritmes i les seves vivències. La forma d’organitzar el territori determina, en bona mesura, els usos i la gestió del temps de la ciutadania.

EIX 3) Coresponsabilitat en el temps de treball productiu i reproductiu: Un nou model social que aconsegueixi compartir de manera coresponsable els temps de vida i de treball entre les dones i els homes per alliberar temps a favor de les persones sobre les que recauen els treballs de la vida quotidiana i de cura de les persones.

EIX 4) Sensibilització, participació i comunicació: Les polítiques del temps han d’interactuar transversalment, potenciar el debat, la negociació i l’acord entre la gestió pública i la ciutadania.

Es pot descarregar el pla estratègic des de la web de l’Ajuntament de Terrassa.

Gestió del temps i productivitat global

A la trobada es presentaran també els primers resultats de l’acció “Noves formes d’organització del temps” dins del projecte FemTalent, a càrrec de Pricewaterhouse Coopers.

Pricewaterhouse Coopers ja va fer una sessió de gestió del temps i productivitat global al 22@Update breakfast de maig.

Per Carlos Bel, gerent de Price Waterhouse Coopers, el temps és un bé escàs que està marcat per la limitació del dia. Per gestionar el temps de forma eficaç no és imprescindible la presència física constant a l’oficina, especialment quan es realitzen feines tecnològiques. Els directius han d’aprendre a planificar el treball d’una forma més racional, atenent a les necessitats dels seus empleats i gestionant millor el seu propi temps. S’ha de confiar en el talent de les persones treballadores i se’ls han de transmetre amb claredat les necessitats.

Sira Abenoza, consultora senior a Price Waterhouse Cooper, va parlar sobre la seva experiència en projectes per impulsar noves formes d’organització del temps: la prova pilot de dos polígons del Vallès amb diagnòstic, Pla d’Acció i acompanyament de la implantació de mesures de conciliació a 32 empreses:
Els resultats van ser sorprenents per a nosaltres. El 88% de les empreses van millorar la gestió; el 81% va augmentar la productivitat i van reduir l’absentisme i l’estrès”.

Sira Abenoza considera que s’ha de ser més flexible. L’autogestió del temps de les persones s’hauria d’ajustar a la seva productivitat, a la seva manera idònia de treballar per assolir un millor rendiment. La imaginació és fonamental per trobar alternatives.

Descarrega’t el pdf del Update:

Commentaris tancats.

                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: